Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

excretion /ik'skri:∫n/  

  • Danh từ
    sự bài xuất
    chất bài xuất