Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leakage /'li:kidʒ/  

 • Danh từ
  sự rò rỉ
  a leakage of toxic waste
  sự rò rỉ chất thải độc
  sự để lọt ra các bí mật công nghệ
  chất bị rò rỉ; điều để lọt ra ngoài

  * Các từ tương tự:
  Leakages