Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Những khoản rò rỉ