Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

excrete /ik'skri:t/  

  • Động từ
    bài xuất, thải ra