Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  seamed with something
  có đường khâu ráp; có nhiều vết nhăn
  seamed stockings
  bít tất có nhiều đường khâu ráp
  a face seamed with wrinkles
  mặt có nhiều vết nhăn