Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cicatrix /'sikətris/  

  • Danh từ, số nhiều cicatrices
    cái sẹo
    (thực vật học) sẹo lá