Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

suture /'su:t∫ə[r]/  

 • Danh từ
  (y học)
  đường khâu (phẫu thuật)
  Động từ
  (y học)
  khâu (vết mổ, vết thương)

  * Các từ tương tự:
  sutured