Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sutured /'sju:tʃəd/  

  • Tính từ
    đã khâu (vết thương)