Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commissure /'kɔmisjuə/  

  • Danh từ
    chỗ nối
    (y học) mép