Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự chưng, cất trong bình cổ cong
    sự tách hơi hỗn hống