Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (-tt-)
    bác bỏ (một lời buộc tội…)

    * Các từ tương tự:
    rebutment, rebuttal, rebutter