Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    bác bỏ, bác
    các luận cứ đã hoàn toàn bị bác