Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đền đáp, đáp lại
  will she ever requite my love?
  liệu nàng có bao giờ đáp lại mối tình của tôi không?
  trả thù
  requite him for the injury he has done me
  trả thù nó về vết thương nó đã gây ra cho tôi