Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số tiền được bớt (nợ, thuế…)
    a tax rebate
    số tiền được bớt thuế