Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  khấu đi, trừ đi
  deduct 10% from the wages
  khấu đi 10% tiền lương

  * Các từ tương tự:
  deductibility, deductible, deduction, deductive, deductive database, deductively