Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deductible /di'dʌktəbl/  

  • Tính từ
    có thể khấu đi, có thể trừ đi