Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    tiền hoa hồng; tiền chia lãi (thường là thu được một cách bất chính)