Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  của hối lộ, vật hối lộ
  give bribe
  hối lộ
  take bribe
  ăn hối lộ
  Động từ
  hối lộ
  một nhân chứng được hối lộ để đưa ra bằng chứng giả
  bribe one's way into (out of) something, past somebody
  qua được bằng cách hối lộ
  nó đút tiền cho lính gác và đi thoát
  bribe somebody into doing something
  hối lộ ai để người ấy làm việc gì đó

  * Các từ tương tự:
  bribee, briber, bribery, bribetaker