Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự cắt giảm
    cắt giảm chi tiêu công cộng