Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prohibitive /prə'hibətiv/  

 • Tính từ
  nhằm ngăn cản (việc dùng, việc mua thứ gì đó)
  a prohibitive tax on imported cars
  thuế ngăn cản (thuế rất cao) đánh vào xe ôtô nhập khẩu
  cấm
  prohibitive road signs
  biển cấm đường

  * Các từ tương tự:
  prohibitively, prohibitiveness