Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prohibitively /prə'hibətivli/  

  • Phó từ
    [có tác dụng] ngăn cản; rất
    prohibitively expensive
    rất đắt tiền