Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có tác dụng ngăn chặn; che đậy; đàn áp