Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (y học) ám ảnh sợ

    * Các từ tương tự:
    -phobia