Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

-phobia /ˈfoʊbijə/  

  • noun combining form
    an extremely strong dislike or fear of someone or something

    * Các từ tương tự:
    phobia