Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  chống đối; phản đối
  oppose the Government
  chống đối chính phủ
  ông ta phản đối việc xây dựng một tòa đại sảnh mới
  đối địch
  ai đối địch với anh trong cuộc thi đấu thế?
  oppose something to (against) something
  cho (cái gì) đối lại với (cái gì)
  do not oppose your will against mine
  đừng có cho ý muốn của anh đối lại với ý muốn của tôi

  * Các từ tương tự:
  opposed, opposeless, opposer