Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người chống đối, phản đối; đối thủ, địch thủ