Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

opposeless /ə'pouzlis/  

  • Tính từ
    (thơ ca) không thể chống lại được