Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+in) ủ, bọc, quấn
  muffle one's throat
  quấn khăn quàng cổ
  (+with) chặn lại, làm cho bớt kêu
  tiếng chuông bị các bức màn cửa chặn mà bớt kêu

  * Các từ tương tự:
  muffled, muffler