Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự sản xuất; sự chế tạo

    * Các từ tương tự:
    manufacturing-oriented