Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • sự sản xuất; sự gia công; sự xử lý // sản xuất; gia công
    sản phẩm, vật chế tạo