Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  dài
  lengthy negotiations
  những cuộc thương lượng dài
  (xấu) dài dòng
  lengthy speeches
  những bài nói dài dòng