Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cú đấm nốc ao
  (thuật ngữ) gây mê, gây ngủ (thuốc)
  knockout pills
  viên thuốc ngủ
  cuộc đấu loại trực tiếp
  (khẩu ngữ) người lỗi lạc; vật khác thường
  Động từ
  hạ đo ván (đánh quyền Anh)