Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    người phụ nữ hấp dẫn
    she's a real stunner
    chị ta quả là một phụ nữ hấp dẫn