Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incorporated /in'kɔ:pəreitid/  

 • Tính từ
  (Mỹ) (viết tắt Inc) (đi sau tên một công ty)
  công ty liên hợp
  công ty liên hợp Nelson

  * Các từ tương tự:
  incorporatedness