Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  xoáy nước; cơn lốc, cuộn (bụi…)
  những xoáy bụi cuộn lên trên đường
  Động từ
  (eddied)
  xoáy, cuộn
  các nhóm khách liên tục đổ dồn về quảng trường chính của thành phố

  * Các từ tương tự:
  eddy current loss