Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) tổn hao do dòng xoáy, tổn hao do dòng étddi