Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hurricane /'hʌrikən/  /'hʌrikein/

  • Danh từ
    bão (gió cấp 8)

    * Các từ tương tự:
    hurricane lamp, hurricane-bird