Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tornado /tɔ:'neidəʊ/  

  • Danh từ
    (số nhiều tornadoes) (Mỹ cách viết khác twister)
    vòi rồng