Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

typhoon /,taip'fu:n/  

  • Danh từ
    bão