Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hurricane lamp /'hʌrikənlæmp/  

  • (cũng storm-lantern)
    đèn bão