Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hurricane-bird /'frigitbə:d/  

  • -bird) /'hʌrikənbə:d/* danh từ
    (động vật học) chim chiến, chim frêgat ((như) frigate)