Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ, khẩu ngữ, cách viết khác twister)
    cơn bão lốc, vòi rồng
    reap the whirlwind
    xem reap