Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (chủ yếu dùng ở dạng bị động)
  [làm cho] cuộn;[làm cho] xoáy; cuốn đi
  khói cuộn lên từ ống khói
  khúc gỗ bị dòng nước cuốn trôi xuôi
  Danh từ
  (swirl of something)
  sự cuốn xoáy
  dancers spun in a swirl of skirts
  vũ nữ xoay vòng làm cho váy bị cuốn xoáy mà xòe ra
  khối xoáy, khối cuộn
  những cuộn khói bốc lên giữa các hàng cây

  * Các từ tương tự:
  swirling, swirlingly, swirly