Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

draughts /drɑ:fts/  

  • Danh từ
    (từ Anh) (từ Mỹ checkers)
    cờ đam

    * Các từ tương tự:
    draughtsman, draughtsmanship