Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  liều (thuốc)
  give the correct dose
  cho đúng liều
  lượng phóng xạ tiếp nhận
  a lethal dose of radiation
  lượng phóng xạ gây chết người
  sự trải qua (cái gì vui hoặc không vui)
  what you need is a good dose of laughter
  cái mà anh cần là một trận cười ra trò
  a dose of flu
  một trận cúm
  (tiếng lóng) bệnh hoa liễu
  catch a dose
  lây bệnh hoa liễu
  like a dose of salts
  (tiếng lóng)
  rất nhanh
  nó tiêu hết lương rất nhanh và đến thứ hai thì sạch túi
  Động từ
  dose somebody (oneself) [with something]
  cho liều thuốc
  cho liều thuốc giảm đau mạnh