Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

draughtsman /'drɑ:ftsmən/  

 • Danh từ
  (từ Mỹ draftsman)
  người vẽ đồ án thiết kế
  người vẽ giỏi
  (từ Mỹ checker) quân cờ đam

  * Các từ tương tự:
  draughtsmanship