Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

draughtsmanship /'drɑ:ftsmənʃip/  

  • Danh từ
    tài vẽ, tài vẽ đồ án