Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    lây nhiễm (bệnh)

    * Các từ tương tự:
    catching diode