Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transmittable /trænz'mitəbl/  

  • Tính từ
    có thể chuyển giao được, có thể truyền được