Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nhiễm khuẩn
  lây, lây lan
  flu is highly infectious
  cúm rất dễ lây
  while you have this rash you are still infectious
  anh còn có nốt ban là còn có thể lây bệnh cho người khác
  infectious enthusiasm
  nhiệt tình dễ lan sang người khác
  an infectious laugh
  tiếng cười dễ lây

  * Các từ tương tự:
  infectiously, infectiousness